Om Folkets Röst

Partiförklaring

Folkets Röst – en röst för Bollebygds medborgare

Vi tror på alla individers inneboende önskan att vara delaktiga med möjlighet att kunna påverka sin egen livssituation. Det är viktigt att alla känner att de får komma till tals och att de blir respekterade, lyssnade på och tagna på allvar. Dialogen mellan förtroendevalda och invånarna är en central roll för Folkets Röst. Vidare tror vi att om inflytande och medbestämmande från invånarna blir reellt, så utvecklar vi tillsammans en långsiktigt hållbar kommun i framtiden.

Detta är ett nytt sätt att arbeta tillsammans – det är genomtänkt, genomarbetat och fullt genomförbart.

Folkets Röst värnar om öppenhet och transparens mellan folkvalda och medborgare.

Folkets Röst är politiskt obundet på så sätt att vi inte nödvändigtvis avser att ta ställning i traditionella vänster- eller högerfrågor, utan utgångspunkten skall vara Folkets Röst för Bollebygds invånares bästa.

Program

Övergripande fråga

Medborgardialogen skall vara en naturlig del i beslutsprocesser och verksamhetsutveckling. Vi vill arbeta för att skapa en dialog som är meningsfull för förtroendevalda, medborgare och tjänstemän.

Prioriterade frågor

  • fortsätta arbetet med att öka ungdomars delaktighet och inflytande
  • öka stödet till föreningar och andra ideella organisationer
  • ta initiativet till att låta bygga klart cykel- & gångväg till Brandshed och även till Ballasjön.
  • värna om våra medarbetare och involvera dem i verksamhetsutvecklingen
  • införa etableringsstöd till företag
  • miljökonsekvensbeskrivning bör vara en del i alla politiska beslut
  • öka tryggheten och arbetsmiljön för våra barn och unga
  • arbeta för att komma i gång med byggnation av en idrottsarena
  • våra äldre som använder sig av offentlig service, skall få ett större brukarinflytande